Snur site work

برچسب ها شعر فروسی

شعر دوم فروسی
شعر دوم فروسی

03 Jul 2021 0 115

نگارندهٔ بر شده پیکرست ز نام و نشان و گمان برترست نبینی مرنجان دو بیننده را به بینندگان آفریننده را که او برتر از نام و از جایگاه نیابد بدو نیز اندیشه راه فروسی-شاهنامه

شعر فروسی
شعر فروسی

03 Jul 2021 0 132

کزین برتر اندیشه برنگذرد به نام خداوند جان و خرد خداوند روزی ده رهنمای خداوند نام و خداوند جای فروزنده ماه و ناهید و مهر خداوند کیوان و گردان سپهر فردوسی-شاهنامه

1
nurad.ir nurad.ir nurad.ir
^