Snur site work

شعر فروسی

کزین برتر اندیشه برنگذرد به نام خداوند جان و خرد
خداوند روزی ده رهنمای خداوند نام و خداوند جای
فروزنده ماه و ناهید و مهر خداوند کیوان و گردان سپهر

فردوسی-شاهنامه

مرتبط

بسیار شعر زیبایی بود
1
Admin 03 Jul 2021 151.233.xxx.xxx
نظر
nurad.ir nurad.ir nurad.ir
^